SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ : 62242105 tel.: +420 221 862 400
DIČ : CZ62242105 fax: +420 221 862 401
Razíme cesty pro vás.

Integrovaný systém řízení

Politika ISŘ

Náš přístup k odpovědnosti za kvalitu, ochranu ŽP a BOZP je základním prostředkem vedoucím ke spokojenosti zákazníka a k vytvoření pohledu na firmu jako dodavatele kvalitních a komplexních služeb v oboru dopravních staveb a zároveň nezbytným předpokladem konkurenceschopnosti.

Prohlubování důvěry zákazníků je trvalý proces, který je zároveň zdrojem prosperity firmy.

Profesionální úroveň všech pracovníků je nejen zárukou spokojenosti zákazníků, ale také odrazem spokojenosti jich samotných, vedoucí k vysoké kvalitě jejich každodenní práce a naplňování zásad ISŘ.

Naším cílem je:

Vytvoření kolektivu zaměstnanců, kteří jsou sami zdrojem nových myšlenek vedoucích k neustálému zlepšování kvality, kteří své pracovní povinnosti plní bezchybně a naplňují firemní kodex, který definuje základní postoj všech pracovníků firmy ke způsobu zajištění efektivního a kvalitního chodu společnosti:


 • Jméno naší firmy musí být vždy zárukou solidnosti.
 • Nejdůležitější je pro nás spokojenost našich obchodních partnerů.
 • Pracujeme, chováme se a vzájemně komunikujeme jako jeden tým..
 • Uvědomujeme si naši odpovědnost za životní prostředí a naplňování zásad kvality.
 • Prováděné úkoly plníme včas, dle vydaných pokynů a zákonných požadavků při dodržení nejvyšší kvality a plánovaných ekonomických parametrů.

Naším cílem je dále:

 • soustavně budovat moderní a dynamickou společnost, která je připravena přijmout za vlastní nejen tuzemské, ale také evropské standardy, efektivně řešit finanční, tržní, technická a společenská rizika a zabezpečit splnění zákonných norem a požadavků zainteresovaných stran ve všech oblastech činnosti společnosti s ohledem na požadavky ISŘ. K tomu využívat takové technologické a tech. zdroje, které neohrožují zdraví a životy zaměstnanců a nezvyšují riziko poškození majetku naší společnosti a zainteresovaných stran, a které maximálně sníží negativní dopady na ŽP při zachování kvalitativních parametrů produktů,
 • na všech organizačních úrovních společnosti využívat a neustále zlepšovat integrovaný systém managementu, vč. pravidelného ověřování a hodnocení jeho funkčnosti,
 • plnit požadavky legislativy a správních rozhodnutí platných pro oblast ŽP i BOZP,
 • vyžadovat odpovědný přístup svých poddodavatelů a dodavatelů materiálních vstupů k ochraně životního prostředí, BOZP a výsledné kvalitě,
 • dosahovat vysoké kvality stavební produkce a podporovat rozvoj lidských zdrojů zabezpečit neustálé zlepšování péče o životní prostředí, dbát na bezpečnost a ochranu svých zaměstnanců a zaměstnanců našich partnerů a přijímat opatření k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví, vč. havarijní připravenosti,
 • neustále vést své zaměstnance k dodržování zásad BOZP a zodpovědnému přístupu nejen ke své vlastní bezpečnosti a ochraně zdraví, ale také k uvědomování si odpovědnosti za bezpečnost, ochranu zdraví a majetek dalších osob, které by svou činností mohly ohrozit,
 • stále zvyšovat kompetentnost, motivaci a informovanost zaměstnanců vytvořit potřebné organizační, personální i finanční podmínky pro udržení a zlepšování funkčního integrovaného systému,
 • včasným plánováním a zajištěním potřebných opatření dosahovat kvality výrobků právě tak, jako systematickým dohledem a průběžným zlepšováním dílčích procesů při výstavbě,
 • řízení společnosti v souladu se stanovenými strategickými záměry, jednou větou:
 

„Naším cílem je Vaše spokojenost“


Využíváme k tomu:

Samepage

Týmová komunikace, video konference, správa úkolů a kalendáře, sdílení souborů a online spolupráce na dokumentech v jednom.

 

dopravní stavby | asfaltové směsi | mosty | recyklace za studena | inženýrské sítě | zemní práce

Společnost SILNICE GROUP a.s. se v rámci přijaté firemní strategie rozhodla aplikovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 a naplňovat stanovenou politiku pro oblast BOZP. Environmentální systém managementu aplikovaný dle ČSN EN ISO 14001.

© 2016 SILNICE GROUP a.s.